ORDNINGSFÖRESKRIFTER

RESPEKTERA andras önskan om att få vara ifred.

HÅLL ORDNING INOM OMRÅDET, det behövs för den allmänna trivseln.

VAR AKTSAM om närboendes husvagnar och annan egendom.

RADIO OCH MUSIKINSTRUMENT skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg styrka om dagen och tystnad mellan kl. 23.00 och 07.00. Sovande skall ej heller störas av annat oljud.

HYGIEN. Avfall skall läggas i sopkärlen. Personlig tvagning, klädtvätt, diskning och sköljning av matkärl osv får inte ske vid vattenpost, brunn eller källa. Naturbehov förrättas endast på toaletterna.

ANSVAR. Natur Center AB och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på uppställningsplatsen betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.

RESPEKTERA ALLEMANSRÄTTEN. Det innebär bl a att hundar skall hållas i koppel.

VAR AKTSAM OM NATUREN. Den är beroende av varsam behandling. Varje form av nedskräpning t ex att kasta papper, avfall o dyl är förbjudet enligt naturvårdslagen. Var aktsam om växande träd och buskar, de får inte stympas eller beskäras. En god campare är alltid en god naturvän.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH AV TILLSYNINGSMANNEN GIVNA ANVISNINGAR SKALL RESPEKTERAS.

VÄLKOMMEN!

Natur Center Erik AB

Tfn 070-16 09 205

www.naturcenter.se