ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TÄLTNING OCH HUSVAGNSUPPSTÄLLNING

För allas trevnad vid husvagnsuppställningsplatserna vill vi att nedanstående allmänna regler iakttages.

RESPEKTERA andras önskan om att få vara ifred.

HÅLL ORDNING INOM OMRÅDET, det behövs för den allmänna trivseln.

VAR AKTSAM om närboendes husvagnar och annan egendom.

EGNA FASTA ANORDNINGAR vid husvagn, t ex inhägnad är ej tillåten. Inte heller andra fasta byggnader av sten eller trä är tillåtna. Plantering av rabatter hör inte heller till en naturanpassad husvagnsuppställning. Fråga om du är tveksam om vad du får göra.

RADIO OCH MUSIKINSTRUMENT skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg styrka om dagen och tystnad mellan kl. 23.00 och 07.00. Sovande skall ej heller störas av annat oljud.

HYGIEN. Avfall skall läggas i sopkärlen. Personlig tvagning, klädtvätt, diskning och sköljning av matkärl osv får inte ske vid vattenpost, brunn eller källa. Naturbehov förrättas endast på toaletterna.

ANSVAR. Natur Center AB och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på uppställningsplatsen betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt.

RESPEKTERA ALLEMANSRÄTTEN. Det innebär bl a att hundar skall hållas i koppel.

VAR AKTSAM OM NATUREN. Den är beroende av varsam behandling. Varje form av nedskräpning t ex att kasta papper, avfall o dyl är förbjudet enligt naturvårdslagen. Var aktsam om växande träd och buskar, de får inte stympas eller beskäras. En god campare är alltid en god naturvän.

UPPSTÄLLNINGSPLATS. Varje husvagn disponerar som ”eget område” ca 40m2. Natur Center AB bestämmer över lokalisering av platserna och tiden man får stå är 24 tim.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH AV TILLSYNINGSMANNEN GIVNA ANVISNINGAR SKALL RESPEKTERAS.

VÄLKOMMEN!

Natur Center Erik AB

Tfn 070-16 09 205

www.naturcenter.se